Asu͙su͙ Igbo na Ụmụaka Igbo Bi na Legọọsụ

Main Article Content

Abstract

Ọbụrụna ndịnwe asụsụanaghịeji ya arụọrụ, asụsụdịetuahụga-anwụ. NdịUNESCO na ọtụtụndịọkaasụsụndịọzọmere ka a mata na tupu rue afọiriise,na asụsụIgbo ga-anọn’agbata ọnwụnandụ. Ya mere, ebumnoobi nchọcha a bụiji chọpụta ogōna ọnọdụasụsụIgbo n’ebe ụmụaka Igbo bi na Legọọsụnọ,ma si n’ihea cho͙pu͙tara tụta aro ga-kwalite asụsụIgbo n’ebe ụmụakaIgbo bi na Legọọsụnọ. Ọbụnke a mere nchọcha a jiri gbaa mbọịchọpụta ogōnghọta, ọsụsụ, ọgụgụna odide asụsụIgbo n’ebe ụmụaka Igbo bi na Legọọsụnọ.Tiori mgbadoụkwụbụtiori nkọwa (descriptive theory) bụnke agbasoro wee kọwapụta njiede e nwetara na nchọcha a. E ji ụmụkwụkwọnarịnke e si n’ụlọakwụkwọsekọndịrịanọnweta wee nweta njiede. Nchọpụta anyịgosiri naọtụtụụmụaka Igbo bi na Legọọsụanaghịaghọta, asụ, agụ, nakwa ede asụsụIgbonke ọma. Ya mere, ọga-adịmma ma ọbụrụna asụsụIgbo abụrụasụsụmkparịtaụka n’ezinụụlọndịIgbo niile bi naLegọọsụnakwa n’ụzọije.

Article Details

Section
Articles