Ajụjụ Ụfodụ Gbasara Data Fonọlọjị Igbo Izugbe

Main Article Content

Abstract

Igbo izugbe bụIgbo e ji arụọrụma ndịIgbo gbakọzuo. N’ihi na Igbo izugbe na-etolite etolite, ụfọdụndịomenchọcha chọrọka a hụta ọrụha dịka nke na-esighịn’olundịna-eji data si na fọnọlọji Igbo izugbe eme nchọcha. Oge ụfọdụa naghịajụebe na etu e si nweta ụdịdeta a. Nke a mere anyịjiri nyochaa data FonọlọjịIgbo Izugbe n’akụkọụwa ụlọmgbasa ozi redio ise.Ha bu ABS, EBBC, ESBS, BCA na Orient FM. Nchọpụta anyịgosiri na mkpụrụụda asụsụndi a /l/ na /r/, /r/ na /f/, /v/ na /b/, /ghị/ na /gị/, /la/ na /go/, /l/ na /n/ na /r/ na /y/ na fonọlọjịIgbo Izugbe n’ụlọmgbasa ozi nakwa n’edemede na-enwe mgbanwe ụda asụsụ. Anyịwee na-asịna ọga-adịmmaka e lebaa ihe kwesiri ịbụfonọlọjịIgbo Izugbe anya kpọmkwem.

Article Details

Section
Articles